+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Klientom ponúkame vypracovanie daňových priznaní pre rôzne typy daní v súlade s aktuálnou, často sa meniacou legislatívou. Ide o tieto typy daňových priznaní:

Daňové priznanie k dani z príjmov:

Daň z príjmov sa týka fyzických osôb (napr. zdaňovanie príjmov zo zamestnania, zdaňovanie príjmov zo živnosti, zdaňovanie príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zdaňovanie úrokových príjmov, zdaňovanie príjmov z prenájmu alebo predaja nehnuteľnosti, zdaňovanie príjmov z predaja obchodného podielu) a právnických osôb (napr. zdaňovanie zisku spoločností s ručením obmedzeným, zdaňovanie zisku združení, ak podnikajú).

Daňové priznanie k dani z príjmov má ustanovenú presnú štruktúru. Podľa daňovníka a typu jeho príjmov sú ustanovené tri vzory tlačív daňového priznania, a to:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A (napr. pre zamestnancov, študentov, dohodárov),
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B (napr. pre živnostníkov, iné samostatne zárobkovo činné osoby, prenajímateľov nehnuteľnosti),
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby (napr. pre spoločnosti s ručením obmedzeným, občianske združenia, neziskové organizácie).

Základné lehota na podanie daňového priznania je do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka, hospodárskeho roka alebo tzv. medziobdobia), ak daňovníkovi vznikne povinnosť podať daňové priznanie. Lehotu na podanie daňového priznania možno predĺžiť až o 3 mesiace, resp. o 6 mesiacov. Ide o tzv. odklad podania daňového priznania. Až o 6 celých kalendárnych mesiacov si môžu lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť tí daňovníci, ktorí mali v zdaňovacom období aj príjmy zo zdrojov v zahraničí. Osobitné zdaňovacie obdobia sú ustanovené napríklad pre daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz alebo pre daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie.

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu buď v listinnej podobe (vyplnené papierové tlačivo daňového priznania) alebo elektronicky (ak to vyžaduje zákona alebo sa tak daňovník rozhodne). Od roku 2018 musia právnické osoby komunikovať so správcom dane len elektronicky.

Daňové priznania k dani z motorových vozidiel:

Daň z motorových vozidiel sa týka podnikateľov (napr. spoločností s ručením obmedzeným, živnostníkov), ktorí v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti používali motorové vozidlo, resp. prípojné vozidlo (napr. osobný automobil, nákladný automobil, vozík, náves, motocykel, štvorkolka). Platí to aj pre podnikateľov, ktorí používali na pracovné cesty súkromné vozidlo.

Výška dane z motorových vozidiel závisí od dvoch kľúčových veličín – sadzby dane a dĺžky obdobia, kedy sa vozidlo používalo na podnikanie. Platí pravidlo, že čím je vozidlo staršie, tým má vyššiu ročnú sadzbu dane.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel sa podáva vždy po skončení zdaňovacieho obdobia. Vo väčšine prípadov je zdaňovacím obdobím kalendárny rok a daňové priznanie sa podáva do konca januára nasledujúceho roka.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností:

Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní, ktorá sa člení na tri samostatné dane:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Daň z nehnuteľností vyrubuje príslušná obec (mesto), na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza. Ak napríklad firma so sídlom v Bratislave kúpila nehnuteľnosť v Trenčíne, podáva daňové priznanie mestu Trenčín.

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2018 je povinný podať daňovník, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli sumu 1 915,01 eura.

Daňovník je však povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy uvedenú sumu nepresiahli, ale vykazuje daňovú stratu. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého  na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak sa jedná o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká 1. januára 2018, ak sa daňovník v roku 2017 stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

predmetu dane z nehnuteľností (pozemku, stavby alebo bytu).

Existujú dva typy daňového priznania k dani z nehnuteľností, a to:

 • priznanie (daňové priznanie k dani z nehnuteľností),
 • čiastkové priznanie (čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností).

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Táto daň je špecifická tým, že sa platí na zdaňovacie obdobie dopredu, t. j. daň zaplatená v roku 2018 sa vzťahuje na kalendárny rok 2018. Daňová povinnosť daňovníkovi vzniká 1. januára 2018 a lehota na podanie daňového priznania je 31. január 2018.

Daňovník si v podávanom daňovom priznaní nevypočíta svoju daňovú povinnosť, ale len oznámi údaje, ktoré sú potrebné na jej výpočet (napr. výmeru bytu, pozemku alebo počet poschodí stavby) príslušnému správcovi dane. Ten už vykoná následný výpočet a daňovníkovi oznámi výšku daňovej povinnosti spolu s potrebnými údajmi na jej zaplatenie.

Neviete čo je predmetom dane? Alebo v akej lehote je daň z nehnuteľností splatná? Kontaktujte nás a radi Vám poradíme.

Daň z motorových vozidiel daňovníka sa zistí ako súčet jednotlivých daní z motorových vozidiel za každé vozidlo, ktoré bolo predmetom dane.

Podľa základu dane (pri elektromobiloch výkon motora v kW, pri osobných vozidlách objem valcov motora v cm3, pri úžitkových vozidlách a autobusoch počet náprav a celková hmotnosť resp. najväčšia prípustná celková hmotnosť) sa určí ročná sadzba dane z motorových vozidiel. Ročná sadzba dane sa následne upravuje v závislosti od času uplynutého od prvej evidencie vozidla (roku výroby) uvedenom v osvedčení o evidencii – časť II.

Upravená sadzba dane sa následne zníži o 50 % pre hybridné motorové vozidlo alebo hybridné elektrické vozidlo, vozidlo kategórie L, M a N s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) alebo skvapalnený zemný plyn (LNG), vozidlo kategórie L, M a N na vodíkový pohon.

V závislosti o objemu valcov motora môže byť ročná sadzba dane z motorových vozidiel v rozmedzí od 50 eur do 218 eur za zdaňovacie obdobie.

Platí čím je vozidlo staršie, tým je vyššia daň z motorových vozidiel.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na nás.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby od

30€

/ daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby + ÚZ od

150€

/ daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

6€

/ vozidlo

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula