+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Každý zamestnávateľ má možnosť zamestnať nového zamestnanca  s využitím príspevku od úradu práce. Jedným zo základných predpokladov schválenia predmetného príspevku je vypracovanie kvalitnej žiadosti o poskytnutie príspevku spolu s prílohami. Z našich doterajších skúseností vieme, že práve kvalita žiadosti a povinných príloh je dôležitou podmienkou úspechu pri hodnotení žiadostí o finančný príspevok z úradu práce.

Vypracujeme Vám všetku nevyhnutnú administratívu, vytvoríme žiadosť o príspevok a taktiež žiadosť o platbu, ktorá sa predkladá úradu práce na mesačnej báze.

V rámci našich služieb ponúkame prípravu a vypracovanie príspevkov, konkrétne:

Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie – §50

– uchádzač musí byť vedený v evidencii úradu práce najmenej tri mesiace,

– príspevok sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca,

– mesačná výška príspevku je 30 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 375,17 €.

Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – § 50j

– pracovné miesto vhodné pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

– mesačná výška príspevku je 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 750,35 €.

– príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovania..

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – § 51a

– vhodný pre občanov, ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto  nikdy nemali pravidelne platené zamestnanie.

– mesačná výška príspevku je 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, maximálna výška 462,50  €.

Príspevok na dopravu do zamestnania – § 53b

– ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa.

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe – § 51

– absolvent školy, ktorý je vedený v evidencii úradu práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jeden mesiac.

– mesačná výška príspevku je vo výške 65 % sumy životného minima – 129,66 €.

Chránená dielňa a chránené pracovisko – § 55

– chránená dielňa a chránené pracovisko sú pracoviská zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorých sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracoviská, na ktorých sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu.

– výška príspevku na jedno zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku je najviac 4,8-násobok celkovej ceny práce, od 1. 1. 2018 je výška príspevku 6 002,83 €.

Ak má uchádzač  viac ako 50 rokov alebo nižšie ako stredné odborné vzdelanie alebo znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, ktorý bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako 12 mesiacov.

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie, ktorý je:

– občanom mladším ak 25 rokov veku, vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace alebo občanom mladším ako 29 rokov veku vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov, a ktorí pred prijatím na vytvorené pracovné miesto  nikdy nemali pravidelne platené zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov, podľa §8 odsek 2 zákona o službách zamestnanosti.

Ak sú splnené všetky podmienky, ktoré upravuje aj písomná dohoda uzavretá medzi úradom a zamestnávateľom, môže byť príspevok poskytnutý až do výšky až  50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou.

Získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Paušálny príspevok na vykonávanie absolventskej praxe absolventovi školy uhrádza príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a od jej ukončenia nemal pravidelne platené zamestnanie.

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska môže písomne požiadať právnická osoba alebo fyzická osoba úrad, v ktorého územnom obvode zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím. Zamestnávateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný zachovať zriadené pracovné miesto v chránenej dielni alebo na chránenom pracovisku najmenej dva roky.

Pracovný pomer – príspevok ÚPSVaR

20€

/ mesačne

Pracovný pomer – príspevok CHD

20€

/ mesačne

Zastupovanie na UPSVaR od

20€

/ hodina

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula