+421 43 381 2800 [email protected] Prepnúť na SK verziu Switch to EN version

Pre našich klientov vybavujeme:

 • registráciu spoločnosti k dani z pridanej hodnoty
 • povolenie na predaj liehu či iné povolenia

Registrácia k dani z pridanej hodnoty:

V prípade, že Vaše podnikateľské aktivity smerujú do zahraničia, alebo si jednoducho Vaši partneri podmieňujú vzájomnú spoluprácu registráciou pre DPH, je možné tento problém vyriešiť podaním žiadosti o dobrovoľné platiteľstvo DPH.

Súčasná legislatívna situácia v SR tento úkon sťažuje možnosťou vyrúbenia zábezpeky alebo úplným zamietnutím žiadosti o zaregistrovanie pre DPH.  V spolupráci s našou spoločnosťou, je možné tento problém vyriešiť službou, ktorej výsledkom je úspešná registrácia klienta pre daň z pridanej hodnoty a v danom prípade čo možno najnižšia možná zábezpeka.

Služby registrácie pre daň z pridanej hodnoty vykonávame na mieru vášmu podnikaniu, tak aby došlo ku kladnému vybaveniu. Podnikateľské poradenstvo okrem odborných konzultácií zahŕňa aj kompletné vyhotovenie potrebných podkladov. Pomáhame klientovi v najvyššej možnej miere zjednodušiť tento náročný byrokratický úkon a súčasne sa pokúsiť ušetriť viazané finančné prostriedky vo forme zábezpeky.

Jednotlivé fázy registrácie DPH:

 1. Odborné podnikateľské poradenstvo, ktoré zahŕňa úvodnú konzultáciu, týkajúcu sa Vášho podnikania a následného stanovenia vhodného postupu pri registrácií DPH.
 2. Vyhotovenie žiadosti, dotazníkov, podnikateľského zámeru a ostatných príloh, ktoré sú podmienkou úspešnej registrácie a zároveň cestou k nižšej výške možnej zábezpeky zo strany Daňového úradu.
 3. Odoslanie žiadosti a prípadná konzultácia s príslušným daňovým úradom v mene klienta, na základe ktorej naši pracovníci dohodnú možný termín miestneho zisťovania, ktoré si daňový úrad v určitých prípadoch vyhradzuje vykonať.
 4. Vybavenie žiadosti zo strany Daňového úradu, vyrúbenie alebo nevyrúbenie zábezpeky, následne prevzatie osvedčenia o registrácii pre platiteľa dane z pridanej hodnoty.

Povolenie na predaj liehu:

V prípade, že mienite vo svojom podniku predávať alkohol konečnému spotrebiteľovi, potrebujete colný úrad požiadať o povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Odvádzanie spotrebnej dane z alkoholických nápojov je povinné v zmysle zákona č.530/2011 Z.z. K spomínanej žiadosti je potrebné, na finančné riaditeľstvo SR Colného úradu, doložiť nasledujúce dokumenty:

 • výpis z obchodného registra
 • zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia liehu
 • výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty – IČ DPH (v prípade ak ste platcami DPH)
 • daňové identifikačné číslo žiadateľa – DIČ
 • potvrdenie Okresného súdu, že sa spoločnosť nenachádza v žiadnom likvidačnom konaní

Príslušný colný úrad vydá toto povolenie do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Poraďte sa. S registráciou DPH alebo povolením na predaj liehu Vám radi pomôžeme.

Základnou podmienkou na dobrovoľnú registráciu pre DPH je to, že žiadateľ musí byť zdaniteľnou osobou so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou, bydliskom v tuzemsku alebo zdaniteľnou osobou, ktorá sa v tuzemsku obvykle zdržiava.

Zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti.

Ak je žiadateľ o dobrovoľnú registráciu pre DPH zdaniteľnou osobou, daňový úrad ho zaregistruje, vydá mu osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň (IČ DPH). Daňový úrad má zákonom stanovené dve lehoty na registráciu žiadateľov o DPH, a to v závislosti od toho, či má žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku na DPH alebo nie.

Žiadateľ sa stáva platiteľom DPH dňom uvedeným v osvedčení o registrácii pre DPH . Vo väčšine prípadov sa dokáže žiadateľ dohodnúť s daňovým úradom na konkrétnom dátume, od ktorého chce byť platiteľom DPH.

Neviete ako postupovať? Obráťte sa na nás a radi Vám pomôžeme.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj liehu má predpísanú formu, ktorú je nutné pri komunikácii s príslušným úradom predložiť spolu s potrebnými prílohami. Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu udeľuje príslušný colný úrad v sídle kraja.

V žiadosti o vydanie povolenia na predaj SBL sa uvádzajú:

 • základné identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, trvalý pobyt – fyzická osoba, názov a sídlo spoločnosti – právnická osoba),
 • kontaktné údaje na žiadateľa,
 • daňové identifikačné číslo ( DIČ ),
 • sídlo a názov prevádzkarne.

Žiadateľ zároveň čestne prehlasuje, že mu nebolo odňaté povolenie na predaj SBL v priebehu posledných 10 rokov a že sa nenachádza v likvidačnom, konkurznom ani inom súdnom konaní.

Colný úrad vydáva potvrdenie do 30 dní od podania žiadosti a pridelí evidenčné číslo povolenia. Ak je žiadosť neúplná, alebo nepresná, colný úrad vyzve žiadateľa, aby do 15 dní doložil, alebo odstránil nedostatky žiadosti. Následne – po odstránení všetkých nedostatkov žiadosti – colný úrad do 15 dní vydá povolenie na predaj liehu.

Ak ste právnická osoba nezabudnite, že ste povinný od 1. 1. 2018 komunikovať s finančnou správou len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Dohoda o elektronickej komunikácii platí zároveň pre daňovú a colnú správu. Práve z tohto dôvodu, právnické osoby podávajú žiadosti na vydanie oprávnenia na predaj liehu elektronicky.

Povinnosť zloženia zábezpeky sa vzťahuje na právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá podá žiadosť o registráciu za platiteľa dane (povinnú alebo dobrovoľnú) a táto osoba patrí  do okruhu tzv. rizikových osôb.

Zloženie zábezpeky na daň je povinné v prípade, ak zdaniteľná osoba žiadajúca o registráciu pre daň:

a) je fyzickou osobou, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby,

 1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
 2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň, nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba bola konateľom alebo spoločníkom tejto právnickej osoby,

b) má konateľa alebo spoločníka fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu,

c) má konateľa alebo spoločníka fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá je alebo bola konateľom alebo spoločníkom inej právnickej osoby,

 1. ktorá má alebo mala ku dňu zániku nedoplatky na dani 1 000 € a viac, ktoré vznikli v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom a ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené,
 2. ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu a skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zrušenie registrácie pre daň nastali v období, v ktorom táto fyzická osoba alebo právnická osoba bola jej konateľom alebo spoločníkom,

d) je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá má nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, ktoré ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň neboli zaplatené, alebo ktorej bola zrušená registrácia pre daň podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu.

Povinnosť zložiť zábezpeku sa vzťahuje aj na tie subjekty, ktoré nadobudli postavenie platiteľa dane zo zákona (§ 4 ods. 4) a na zdaniteľné osoby, ktorým bola zmenená registrácia z § 5 alebo § 6 (zahraničné osoby) na registráciu podľa § 4 zákona o DPH za predpokladu, že tieto osoby spĺňajú podmienky na uloženie zábezpeky.

Bojíte sa, že Vám správca dane vyrubí zábezpeku? Kontaktujte nás a na osobnom stretnutí sa dozviete viac.

Dobrovoľná registrácia k DPH od

100€

/ registrácia

Vybavenie povolenia na predaj liehu od

100€

/ povolenie

Zastupovanie na úradoch od

20€

/ hodina

Základné
poradenstvo

20€

/ hodina

Čo ďalej?

Hľadáte riešenie na svoj problém?
Zaujíma Vás cena? Potrebujete konzultáciu?

1. Preskúmajte riešenia

Máme riešenia pre konkrétne situácie z Vášho podnikania.

2. Zistite si ceny

Férové a prehľadné ceny pri zachovaní najvyššej kvality.

3. Vyžiadajte si konzultáciu, na mieru pre Vás, zadarmo.

Zašlite nám dopyt cez kontaktný formulár nižšie a my sa Vám ozveme.

  E-mail

  Telefón

  Meno a priezvisko

  Správa

  Váš preferovaný kontakt: E-mailTelefón

  Naši spokojní zákazníci

  1 Logo BL Black (1)
  Logo Bukna Ak Blue@2x
  Logo Orea
  Rules
  Wemark
  Flex Reality
  Callo
  Oravia
  Port Club
  Fokus
  Datop
  Sula